? םיאמר וספתי םינרקש- 319

ימד .תואמרב ,הנידמהמ םיפסכ תלבק לע ,תחא אל ,םיעמוש ונא
חוקיפ ןיא עודמ ןיבהל השק .אל המו תוכנ תואבצק ,הלטבא
'ץראה. 'טרופס תויהל ךפה הנידמה תא תומרלש הארנ .קיפסמ
לע בזוכ חוויד םירסומ הלשממ ידרשמ : הכליז 18.12 " ב רפסמ
תורחא םילימב (. יללכה בשחה אוה הכליז רמ ". ) םימוציע
ךיא ימצע תא לאוש ינא .הנידמהמ ףסכ לבקל תנמ לע םירקשמ
םאה .תואמר תכמ שי .םיאמרה תא וספתי הלא םינרקשש םיצור
תחשומ ןונגנמ .םייפכ יקנ ןונגנמב ,תאזב םחלהל ךירצש רורב אל
.םיאמר סופתל לגסמ וניא

תומלתשה לומג םימלשמשכ .תכשמתמ ,תורקפה לש האצות הז
יבגל ןכ ושעי אל עודמ ,יוארכ םיביגמ אלו ,םיירקש םינותנ לע
לע םיגלדמשכו .המרונ תויהל ךפוה הז ;המודכו ? הדובע תועש
םכלש תוורואה תא וקנ ייתובר .ירשפא לכה ,תעמשמ תורפה
םמצע תא ואצמי םיתחשומ המכ םא ןוסא הרקי אל .ןושאר דעצכ
.תיבב

21.12.03

.הדות ,אל ? תונויער דוע -318

הז דימת אל ,לבא .םימושינה םע ביטיהל תורומא סמב תולקה
ובגי ימואלו םילעופ :ונל רפסמ 18.12 מ 'ץראה. 'ונלצא הרוק
תריכממ תוסנכה יוסימל עגונ ומצע ןיינעה .תינויער הקסעב 0.2%
סמ ובגי .רוביצה םע ביטיהל וטילחה סמה תונוטלש .ךרע תוריינ
ורכמנ ןכ 'וליאכ2003 ' ב ורכמנ אלש תוריינ לע םג דבלב 1% לש
יכ עבקנ ;סמה ירפסב הלועמה םושרל טושפ , םוקמב .וז הנשב
.הזה לגעה אציו .ונקנו ורכמנ תוריינה 'וליאכ' ומשרי םיקנבה
וכלכלתי סמה ידיקפש ? םתיצר המ .ומלשי אל םימושינהש המל
אל לע 'הלמע' תובגל םיקנבל רשפאל טושפ רתוי ?. וזכ הדובעב
.תונגפהל ואציי אל םימושינה .םפכב לווע

21.12.03

תנמשב לפטמ לותחה- 317

'בירעמ. 'הלעמל בותכש יפכ קוידב ? םילופונומ םיחיצנמ ךיא
ףוגב .האופר ידומילל תיטרפ הללכמ חתפית אל 17.12 : ב עידומ
וזב ,ההובג הלכשהל הצעומה ידיב איה הטלחהה .רבסומ הבתכה
תוכירצ ןה המ ליבשב .תואטיסרבינואה ישנא םיטלוש השעמל
לע רומשל אוה הצעומה לש הדיקפת יכ יתבשח ימותל ? תורחת
: תואירבה דרשמב ריכב םרוג םשב רמאנ דוע .הארוהה תמר
םיידיב ראשיהל ךירצש םידדובה דחא אוה האופרה םוחת'
קוסיעה שפוח לע .םיביצקת םש שיש הארנכ ? המל '.תויתכלממ
.למשח תרבחב וא ? םילמנב קר ךירצ תורחתה ? םתעמש אל

תעינמ .הדוקפתל בל םישל םג ךירצ ,הצעומה תא הנימש ימ
הווש המ .םהב קוסעל הרומא איהש םיאשונהמ וניא תורחתה
תכרעמה ,תולעייתה ענמי דרשמ לכ םא .השעמל ,רצואה תוינידמ
,תושעל המ םידיקפל תורוהל לגוסמ אל רצואה םא .רפתשת אל
וצלאיי ,םייתניב .םדיקפת אל המ םהל דיגיש תוחפל .לבח
קתע ןוה תורמל הזו .ל'וחב םידומיל םוקמ אוצמל םינינועמה
טעמ אל ,וזמ הריתי .האופרה ידומילב ,הנידמה העיקשמש
.ונלש קשמהמ תוענמנ הארוה תורשמ

18.12.03

תיטפא הלשממ- 316

.הידבוע יפלכ טקונ הנידמהש ,תגלפומה ,תוננאשה המ יל רורב אל
דחא ףא. )תוער אל ,הארנכ ,תורוכשמ .הדיבעמ לש קתומ שממ
אל תעמשמ תורפהב . תשרדנ אל תצמואמ הדובע (.רטפתמ אל
,םיתוריש םינתינ אל םיבר םישדוח רבכש הדבוע .םילפטמ שממ
מ 'ץראה. 'תומרוז ,םידקפל ,תורוכשמהו םיחרזאל ,םיינויח
ד"היב" תרתוכה תחת הדובעל ד'היבב ןויד לע ונל רפסמ 15.12
אל ינא ".החצינ היטרקומדה :ץרפ ;םיגייס ךות התיבש ריתמ
לכש אוה ןיינעמה רבדה .ינשמ הז לבא .היטרקומד הזיא ןיבמ
תא תיבשהל תושר לשמל ןיא .וחצינ העיבתה ושיגהש הלא
? שדחתה המ .תובשל לוכי ירוביצה רוטקסה קר .יטרפה רוטקסה
ד'היבל ונפ םייטרפה םיקסעומה .ןמז הברה השוע רבכ אוה הז
.בויחב ונענו ,התיבשה רוסאל

טושפ .הברוס אל איה .ד'היבב ,תילמרופ ,הדיספה אל הלשממה
הנידמה .הל עגונ אל וליאכ הארנ הז .רבד םוש השקיב אל איה
םקות יכ קספנ לשמל . הל התייה דועש תויפשה טעמ תא הדיספמ
תא םישבשמש הלא ידיב היהת וז לבא .וקחצת לא .םיגירח תדעו
רמולכ (.יקוח אל ןפואב יתכרעהל. )בר ןמז הזמ ,ירוביצה תורשה
.רוביצל תורשהמ יטילופ ןוה תושעל ולכוי תורדתסהה ינקסע
.ותעינממ ןוכנ רתוי

;תמייקב ,ןוכנ ,שמתשהל ךירצ ,השדח הקיקח םוש השורד אל
תורשה יכ הלשממל ריהבהל ידכ תושעל רשפא דוע המ .תושיחנבו
.תיסיסבה ,התבוח איה רוביצל

16.12.03

הטיפשל לובג שי - 315

שיש המוד .םמוקמ לע םיטפוש דימעהל ,םיתיעל ,ךירצש הארנ
,רבדה יניצר רתוי .םתוכמסמ םיגרוח ןידה יתבש םירקמ
תוכמסה .םתנבהל תוחפל ,הבוט הלועפל םינווכתמ םיטפושהשכ
11.12 המ 'ץראה. 'תוגירחל אל חטבלו ,תורשפל טקייבוא הניא
לארשי תונפסמל תוינוא תסינכ לע רסא הדובעל ד'היב" רסומ
תויארחא ללכב תונפסמה םאה .יטסטנפ עמשנ הז ".שדוחל
הל שי הידבועמ ימ םע תאזמ הריתי ? ץראב ,תוינואה תעונתל
?. הדובע יכוסכס רצייל ד'היב לש ותוכמסב הז םאה ? ךוסכס
ינא ? דוע רוציל ךירצש ךכ ,קיפסמ ונל ןיא םאה ,היה ךכ וליאו
קלח תוחפלש ,םידדצ ןיב תורבדיה הצור רלדא טפושה 'בכש ןיבמ
לע ול שיש ,דצ הניא ללכ הנפסמה ,בגא . )הזב ןיינע ול ןיא םהמ
? . רדסו קוח ןיא רבכ ,המ זא ( . רבדיהל המ

לביק ,רתיה ןיבש ,ד'היבש םיבשוחש הלאכ שיש אילפמ ךכ לכ אל
'בכ ךכ לע עיבצה .עודי היה תוכמסה רסוח .רתוימ וז הטלחה
ךמסומ וניא ד'היב: 'יכ טועימ תעדב עבוק אוה .ןמטילפ 'י טפושה
... ' תוינוא תסינכ רוסאל

12.12.03

? הלשממה תדובעל להנמ שי - 314

לכב םהשכ .רורב ךכ לכ אל ? הנידמה ידיקפ םידבוע ימ ליבשכ
? םישוע םה ימ ליבשב םוציעל םוציע ןיב ,אוהש המ םישוע תאז
לע המחלמב מ'עמו הסנכה סמ ידבוע" רפסמ 9.12מ 'בירעמ'
".סמ ירזחהב לפטל ידכ םימי - 4 ל םימוציעה וקיספי :תימדתה
? םימחלנ םה ימב .הנידמה לש םיעצמאב המחלמ םישוע םה ןכו
םהל ןתונ ימ .םחלה לע ,האמחה תא םהל םיחרומש הלאב
? . םימחלנ םה היעצמא תרזעבש ,הנידמה ? תוארוה

תא .תונותיעב תועדומב םחלהל וחילצת אל הזה ףוריטב ,ייתובר
שי םהמ השקיב הנידמהש המ ,קוידב ,םישוע אלש הלא לכ
היהיש ינפל ,טלתשהל וליחתת .םדוק תחא העש הפיו .קיחרהל
.רחואמ

11.12.03

םיבר - םיבר םידיקפ - 310

ןונגנמ חילצמ ךיא .םהיניב םיבר ? םירתוימ םידיקפ םישוע המ
.ןאלממ וניא אוה הטושפ איה הבושתה ? ויתומישמ תא אלמל הז
רגפמ ךוניחה דרשמ :םינלבקה" ונל רפסמ 28.11 מ 'ץראה'
וניניע הז המ ,ןבומכ ,אוה רזומה רבדה ' " .ש ןוילימ 160 םולשתב
,דוע שיש ררבתמ ,לבא ?. רטופ יללכה בשחה ? ךוניחה דרשמ לש
( םידיקפ ,ירק) תונוש תוינוטלש תויוכמס העבש ,תוחפל
ידיב היה לופיטה םאש חינהל שי .םולשתה בכעל תוחילצמש
.ןמזמ םייתסמ היה רבכ הז ,דחא דיקפ

,יתלשממה ןונגנמב ,הדובעה ילהונ םה המ קודבל םעפ יאדכ
.םכתא הנעתפת תואצותה

30.11.03

? טפשמה תכרעמ תא בכעמ המ - 309

חיר : תרתוכה תחת 28.11 מ ונויליגב ונל רפסמ 'ביבא-לת ןמז'
תרפהב ביבא לת תייריעב ףגא להנמ עשרוה וב ד'ספ לע רפיס ,ער
חקא' יכ תנייצמ תטפושה .ןועיט תקסעב גשוה הז .םינומא
ינא ... ' .הריבעה עוציב זאמ רבעש ברה ןמזה ףולח תא ןובשחב
ןמז הברה ךכ לכ החקל העשרהה עודמ ,הרקמ לכב ,קודבל עיצמ
תייעשהל ומצעב ,םרגש ימ לש ושנועב לקהל ךחוגמ הז (.םינש )8
.ןוידה

30.11.03

? עורפ ןוימד וא קוח - 305

ינששוח ,ארקנה תנבהב יתונמוימ תא חיכוהל ךרוצ יל ןיא ילזמל
תרתוכה תחת הבתכ 19.11ב םסרפ 'בירעמ. 'לשכנ יתייהש
,בותכ המ ןיבהל הסנמ ןיידע ינא ".בורקה עובשב אל ? התיבש"
יצראה ןידה תיב יטפוש :רמאנ הנשמה תרתוכב .חילצמ אלו
ךא ,קשמב תיללכ התיבש םייקל תורדתסהה לע ורסא הדובעל
רוסיא המל ןיבמ אל ינא .הנידמל םיפסכה תא ריבעהל אל ורשיא
תשקבב אוה ןוידהש ןיבמ ינא ? . עובשל לבגומ התיבשה
הניאש ,הארנכ ,אצמ ןידה תיב .התיבשה תא עונמל םיניישעתה
עוגפל ,המ ,ושעיי םהש דבוכמה ןידה תיב עדוי ךיא .תקדצומ
דועב היהי הזש החנהה ןינמו ? . התיבש קידצהל ידכ םידבועב
הנה וז הרזומ הטלחה םינפ לכ לע ? . האובנ םתס וז ? עובש
המ .יעוצקמ דוגיאל הזחתמה יאקיטילופ ותואל ,רידא ,ןוחצינ
.תכשמתמ וליפא גישה אוהו ;המוהמ ,הצור לכה ךסב אוה
.טקשל קעוז ,תאז תמועל ,קשמה

.תפומ תריצי יהוז ,ןוכנ םנמא הז םא ',הטלחה'ה לש ינשה קלחה
'.הנידמל םיפסכה תא ריבעהל אל ורשיא ...יטפוש, 'רומאכ
אל .הארנה לככ ,תאז שקיב אל דחא ףא ,רזומ ארונ הז תישאר
וניינע הז המ ?. המרחה וז המ .ףסכה ךייש ימל קפס שיש ונעמש
אוה החידבה איש ?. תוכמסה ןכיהמ ? . דבכנה ,ןידה תיב 'בכ לש
תעיבת" המוצע תרתוכ העיפומ העידיל לעמ .ןותיעה ךרוע לש
ןוגראה ותוא והז ". תורדתסהה דגנ היסנפה תונרק :קנע
וילא קנבה ןובשח תא להניש םיפוגה דחא היהיש עבק ש'מהיבש
.אל ינא ? םיניבמ םתא .וללה הנידמה יפסכ ורבעוי

,תימוקה ,היצאוטיסל סחייתהל הנידמל עיצמ ינא הרקמ לכב
טושפ יולימב קוסעי ןידה תיבש ךכ לע דומעל שי .תוניצרב תאזה
,םייתניב ,ריאשהל ךירצ הנידמה לוהינ תא .וידיקפת לש ליעיו
.הלשממל

19.11.03

ןורבכע ודילוהש 'םימוציע - 300 '

ילכ יפל .הנידמה ידבוע תא תיבשהל ץמאמ לכ השוע תורדתסהה
,הדיל תודועתו םינוכרד ומכ ,םיתוריש לבקל רשפא יא תרושקתה
הנוע אל בוש ימואל חוטיב ,םיעסונו תורוחס רורחש בכעמ סכמה
לכה הז לבא (.הריטפ תודועתל טרפ) תבשומ לכה םצעבו וישרודל
םיתבושה :תרתוכה תחת 10.11 , ב רפסמ 'בירעמ? ' ןוכנ אל
ךכ לכ אלו) החידבב רבודמש ;תרוכשמהמ לקש 800 ודיספי
םוכסה תא קר רכתשמש הנידמ דבוע שי םאה ,תישאר (.תחלצומ
ולביק המ רובע ?. המב ? ודבע ? ןמזה תרתיב ושע םה המ ? הזה
םיקוסיע וא ,תוקספהה לע ( ורקיע תא השעמל ) םרכש תרתי תא
יכ ,העידיה ףוגב ןיוצש ,אוה רזומה רבדה ? . םירחא םייטרפ
הברה ,לע איה המוהמה לכ רמולכ .דבלב םידבוע 3,200 לע רבודמ
אל םה 90% ? מ הלעמל ושע המ .םידבועה ללכ לש 10% ,מ תוחפ
.ליגרכ ,ודבע אל םתס ? םימוציעב ופתתשה
רבוד לש ותבוגת ,םלוא .הנימא אל העידיהש יתבשח רבכ
ולביק אלש םידבועל קר רכש דירומ" ... תרמואש תורדתסהה
. ",םרכש אולמ תא םלשמ ...םניאש םידרשמה ידבוע וליאו ,להק
.יניצר וניא םנמא 'יוכינה'ש ךכ לע העיבצמ

המ בתכב םכל עידויש דבוע לכמ ושרדת .טושפ יד ירה הז ייתובר
רשש המ ,תוכנל וא םלשל ולכות הז יפל' .םימוציע'ה ימיב השע
.םולשתל ןיתמי ,שרדנכ ,ריהצי אלש ימ .ושעתש עבק רצואה

11.11.03


תלוכמ תונח אל וז הנידמ - 295

מ 'בירעמ. 'םיבייחה לש םושיר תלהנמ תוחפל הנורחאה .לבחו
בוח לע רבדמ ".ימואלה חוטיבב דחוש תיירורעש" לע רפסמ 5.11
קנב ןיב ןתמו אשמ להנתה םינש רשעל בורק ךשמב '... ויבגל ,ןשי
ל םצמוצש 'מ 86 לש בוח הז ... ' .ימואל חוטיבל דסומל םילעופה
עשפב הקוסע הרטשמה .עדוי אל ,תאז םישוע ךיא .ןוילימ 20
ינאש המ .ןוילימ 66 ומכ תוטוזל ןמז ,הארנכ ,הל ןיא .ימאל ןיבה
.םינש הברה םייקש בוחב ןיחבה אל יללכה בשחה ךיא ןיבמ אל
םתסש וא ? םימוציעב? ) דסומה לש הייבגה תקלחמ התייה הפיא
ילוא .םיבייחה לש תרדוסמ ,המישר ןיאש ,הארנכ .(.הדקפת אל
.ךכב שיגרה אל הנידמה רקבמש הביסה וז

ימלשמ הפיא .ךוויתב םידושח 4 ורצענ .ןיבמ אל ינא רחא רבד
םשורה ?. ורצענ אל םה עודמ הלאכ שי םא .וילבקמו 'דחוש'ה
.יניצר ךכ לכ אל אוה

6.11.03

ןונגנמב הלוח והשמ - 294

לכש אלל םידראילימ םימלשמ .ימואלה חוטיבב בוש רבודמ
םיאפור :דשח " תרוכה תחת ,רפסמ 3.11 מ 'בירעמ. 'חוקפו
(.םיבזוכל הנה הנווכה ,בגא" . )םיפיוזמ הלחמ ירושיא וקפיס
התליג תישארה האפורה ,ןטק היח ר'ד 'בגהש רמאנ העידיה ףוגב
.ל'וחב הייהשה יכיראת םע 'הלחמ'ה יכראת לש הבלצהב .תאז
רמולכ ,בל םש אלו קדב אל ? םלשמה ןונגנמה השע המ .אל ? הפי
,רטשמ אלא תשרדנ האפור אל לבא הלוח ןונגנמה .המואמ
.ר'סר רמולכ .הדובעו

אוה ןושאר יאנת .םימולשת תרוקיבל הדיחי םיקהל עצומ ,בושו
המל .טירפהל טושפ .דסומה לש דיקפ ףא הב דובעי אלש
? םיניתממ

4.11.03

תנמשה לע רמוש לותחה - 290

רמסמ רופיס ונל רפסמ 27.10 מ 'בירעמ. 'ןמש לותח האצותה
םא ' ,תיל"כטמה החטבאה תדיחיב הגיגח' תרתוכה תחת ,רעיש
ביצקת חפנתה ךיא ןיבהל םיליחתמ ונא ,וקלחב ולו ןוכנ הז
יביצקת: 'תמועל הז' ,הנכסב םיפולאה ייח' איה הנעטה .ןוחטיבה
דויצ וא ',םיניצק - 20ל םיבכר '24 וא ',םימודמ םידיקפתו קתע
,הנימשה הדיחיה םוכיסב .דועו שומיש אלל ףסכ דואמ הברהב
.םימישרמ ,ךכ לכ אל םיעוציבה

אל ינא לבא .ונלש םוחתה אל הז ,יעוצקמה עטקל ןאכ סנכנ אל
רומשל םילוכי ךיא .תילכלכ -תיביצקת הרקב ןיא המל ןיבמ
ינא .םישורד אל הארנכו ,שומיש אלל םיימרק םידופא םינסחמב
חוקיפ ,ןוילמ לע הלועה ףקיהב ,הלועפ וא הדיחי לכל עובקל עיצמ
.תכרעמל ץוחמ םיחמומ י'ע השעי הזש עצומ .דומצ ,יביצקת
.יעצבמה ךרעמה ךותמ אלש םיאולימ ישנאב םג שמתשהל רשפא
.זובזבה תא רעזמל רשפא וז הרוצבש הארנכ

28.10.03

ןוטלש אל הז תוטלחה - 289

לזלזמ רוביצה קר אל .ימצע דובכ הלשממל ןיא וליאכ הארנ הז
הלשממה ,הארנכ ,תדמוע םילזלזמה שארב ,הלשממה תוטלחהב
דרשמ תא הרטפ הלשממה20.10 , ' ב רסומ 'סבולג. 'המצעב
' .הייבגב תוכישממ תויריעה ךא - םינש 5 ינפל הנונראמ ןוחטיבה
.השענ אל הז לבא ;םינפה רשמ הארוה איצוהל ,ןעטנכ ,ךירצ
יכו : ' ...רסמ םינפה דרשמ .תרחא הלשממל ךייש אוהש ,הארנכ
הז ,תמאה וז םא ' .אשונב הלשממה תטלחה לע ול עודי אל ללכ
הלשממה המ ליבשב זא .םירקמ דוע ,ילוא ,שי .רומח רתוי הברה
;דועו מ'הויה ,הנידמה רקבמ ,הלשממה ריכזמ הפיא .הטילחמ
? . םידקפתמ אל םלוכ

,תאז אווש תאצוה גווסמ םיביצקתה ףגא .יל שי תחא הלאש
בשחה אלו םיביצקתה ישנא אלש אוה םשורה .ןוחטיבל האצוהכ
טולשל רשפא ךיא זא .ןוחטיבה ביצקתב ללכנ המ םיעדוי יללכה
? . וב לולכ המ םיעדוי אלש ביצקתב

23.10.03


םיחרזא ,ןויסינ ילעב לצנל - 282

ןיאשכ .ןויסינ ילעבב םירזענ ונא ,יניצר טקייורפל םישגינ ונאשכ
,אוה לכה ,ומצעב ,עדויש דיחיה םרוגה .םתוא םירכוש ונא ונל
םסרפש יפכ ;הנידמה רקבמ ח'וד יפל תואצותה .אבצה ,הארנכ
םיאקירמאה' "ריכב ןיצקי ותוא תבוגת .תומוגע 1.10 מ 'בירעמ'ב
ןוגימ בקע ,וגרהנש םילייחה .תיטתפ תצק תעמשנ ",ונתיאמ ודמל
.ונלש ,רעצה תיברמל ,םה ,יוקל

םוחתב אל הז ,םייגטרטסאהו םייטקטה םיניינעה תא בוזענ
םיעבונה םילשכב קסוע ח'ודה לש ןטק אל קלח ,םרב .ונלש
(,ןוגימל ,תושירדה שוביג ינפל ןונכת ) םינוכנ אל םינמז תוחלמ
תקיודמ אל הקפסה (ןגמ ידופא)) תוינויח תוינקל תוכומנ תופדעה
שי ,יחרזאה קשמב םיתרגיש םה םהימודו הלא םיאשונ .המודכו
ינא .םהב רזעיי אבצה יכ עצומ .הלא םימוחתב םיחמומ ץראב
םיאולימה תוחוכ ברקב םג םיחמומ גישהל ןתינש חוטב
,תונברוקב םילוע הלא םימוחתב םילשכ יכ ררבתמ .םיבדנתמו
.עונמל רשפאש

2.10.03

םינטקה תא םילסחמ - 281

החנה ךותמ ;תונטקב םילזלזמ אלו ,תומזי דדועל לבוקמ םלועב
ךות ,תוחמתהל םילוכי םה הלאל ןורתי דועו .לודגל םילוכי םהש
,ךכ לע םירבדמ ןאכ םג .רתוי םישימג םה ,םילודגב תורחתה ידכ
םידקמ ןמהל 30.9 : ב ונל רפסמ 'ץראה. 'ךפהל םילעופ ,םלוא
תודסומל םיקנבה לע חקפמה לש וסחי לע רבודמ .הסירקל הפורת
.םמויק לע לקהל הלילח אל .םלסחל םיצמאמ השוע אוה .םינטק

םהש תורמל ,הלא תודסומ לש םתלעפ תא קיספהל ךירצ עודמ
,תוחנהה ילב םג ,חקפמה חקפמה ביצהש תולבגמב םידמוע
תיתימא תורחתה עונמל ידכ קר הז .םילודגה תודסומל תונתינש
ךרוצה ךות ,חקפמל תמרגנש ,החרטה תא עונמל ידכ ילוא וא ?.
,םיביצי וללה תודסומהש ןמז לכ .םינטק םירבדל םג בל םישל
? . םלסחל המל ,םידיקפמה יפסכ תא םינכסמ םניאו

1.10.03

? םימוצמצ ינפמ ןיסח ימ - 280

לש הנה חצמה תוזע לע סרפה ,םלוא .םימרוג טעמ אל ,הארנכ
תא לטבל תולעופ תוגלפמה 29.9 : ב ,רסומ 'ץראה. 'תוגלפמה
,םיישדוחכ ינפלמ הטלחה יהוז .תוגלפמה ןומימ יפסכב ץוציקה
ינא . )ינשה קלחה תא לטבל םיצור עגרכ .םיינשל קלוח העוציבש
. (הארנ ,ברסתו ץמוא רוזאת הדעוה יכ הווקמ

תפטוש תוליעפל ודעונש םימוכסהש ררבתמ .תממוקמ הקמנהה
תובצקה לצנל ( יקוחו ) ירסומ הז םאה .תובוח רזחהל םילצונמ
?. הנידמה רקבמ הפיא ?. ודעונ ןהל אלש ,תורטמל תויתלשממ

30.9.03

ספא הדובע ,לבא םידיקפת הברה - 270

לע הנוממ : רתיה ןיב .םידיקפת ןומה שי טרמלוא רמ מ'הר ןגסל
תועשב .הנהכ דועו הקוסעת ,לארשי יערקמ להנימ ,רודישה תושר
ב ונל עידומ 'בירעמ. 'היישעתהו רחסמה רשכ םג ןהכמ אוה יאנפה
ןיא :רחסמהו היישעתה דרשמו תונכרצה תצעמ םשב 26.8 ,
ינש לע ) תרתוכה יפל ? שי ןכ המ .דומילה ירפס יריחמ לע חוקיפ
שי רמולכ ' .םיעקפומ םיריחמב םידימלתל םירפס( 'םידומע
הצעומה השוע המ זא .ונממ םימלעתמ םירכומה קר חוקיפ
.שורד הז ימל ? םינותיעב תורתוכ ? תונכרצל

ךירצ התא המ םשל ? .הדובע ךל ןיא הלשממה שאר ןגס ינודא
אל דחי םהינשש ,הצעומלו יניצר דרשמל יארחאכ רכזוי ךמשש
םיפוגמ ונתוא רוטפתש קר ,רטפתתש עיצמ אל ינא .םידקפתמ
,אנא ,רצואה רש ינודא .הצוחנ ,תוחפל ,הדובע םוש םישוע אלש
,הז הרקמב , הארנכ .ביצקתה יפסכ םיכלוה המל בל םיש
.המואמל

27.8.03

םישוחינ וא תושדח - 269

יבל .תורתוכ לש תונותיע קר אלו .ןתוא םירצוי תושדח ןיאשכ
.וסנרפתי הממ ,תושדח םהל ןיאו ושעי המ 'ץראה' יבתכ לע רמכנ
גיצי והינתנ" תרתוכ העיפומ 24.8 םויב .ןוימדה תא םיליעפמ
ףוגב - 2004 ".ב תושוריו תומלתשה תונרק יוסימל תינכות ןורשל
.המודכו תוקרי לע מ'עמ ,תונתמ לע סמ ',תורושב' דוע שי העידיה
תונויער ? ןתונ הז המ םשו הפ הלהבמ רתוי ,תוקיתע תושדח הז
לכ לע ?. שדח המ זא ,םושייל ועיגה אל לבא םעפ אל ולע הלא
.םלועל םיעיגמ אלש הברה שי ;עצבתמ ,הרקמבש ,הזכ שוחינ

םישוחנב שי החלצה זוחא הזיא קודבל ןותיעה להנמ אנ ליאוי
.הזל אורקל רשפא יא תושדח .הלאכ

25.8.03

הרזח