הצעת  תכנית  מיבצע  "דרך"

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

"ידיעות" - רקע ונתונים שנאספו

"קרקע" - יסודות לא פעילים מנקודת ראות המיבצע

לפי הידיעות שבידינו נמצאת מדינת ישראל בסכנה. כוחות חיצוניים המעונינים בהחלשתה ובכליונה אורבים לכל נקודת תורפה, וכח העמידה לטווח של דור אינו מובטח ככל הנראה כרגע. התהליכים הסטיכיים, במידה שאפשר להבינם ללא מחקר מעמיק, אינם מבטיחים חישול הכוחות הפנימיים, גם כשמביאים בחשבון תופעות חיוביות והישגים של החברה הישראלית. במיוחד אין יסוד מספיק לשלוה המסתמכת על תיפקודה הנאות של המערכת השלטונית. ישנה תסיסה בחוגים רבים, וגם נכונות לפעילות, אך חסרה תכנית מוסמכת לגבי מה שצריך להיעשות, כן חסרים מקורות השפעה שיבססו את סמכותם על ראיה רצינית וכוללת של הסכנות והדרכים להילחם בהן.

"אויב" - יסודות שונים העשויים לפעול כנגד המיבצע

בעיקרו של דבר לא צפויה התנגדות חיצונית ניכרת למהלך המיבצע, באשר המיבצע לא יופיע בגלוי כאיום ממשי על שום מרכז כוח. עם זאת, המיבצע צריך להתגבר על הלכי רוח של יאוש, הסתלקות מאחריות, אי נכונות לעימות עם אמת קשה, דבקות בדרכי מחשבה שיגרתית, נאמנויות לאינטרסים חלקיים או להתחייבויות בעלות ערך משני.

"כוחותינו" - יסודות שניתן להפעילם לצורך המיבצע

הכוח הראשי האמור לשאת באחריות המיבצע היא "הקבוצה העיקרית" שהמיבצע מתוכנן בעצם בשבילה. כרגע מונה הקבוצה פחות ממנין חברים, אך היא יכולה להתרחב במהלך המיבצע.

כוחות מסייעים ניתנים לגיוס לכל מטרה חיובית, אך לצורך מיבצע זה יגויסו קודם כל מומחים ובקיאים בנושאים השונים. בנוסף לאלה יגויסו ככל הניתן מתנדבים ועוזרים אחרים לצורך עזרה אירגונית.

יש להעיר, כי האנשים האמורים להשתתף במבצע עסוקים במקביל בענינים אחרים: פרטיים, מקצועיים, לימודיים וגם ציבוריים. דבר זה גוזל מהזמן ומהמרץ שהם יכולים להקדיש למשימות המיבצע, אך אותו דבר עצמו גם תורם לכישורים גבוהים יותר, אינטלקטואליים, מקצועיים ומוסריים, הדרושים להצלחת המיבצע.

"כוונה" - ההישג המבוקש

כתוצאה מן המיבצע יעמדו לרשות הקבוצה העיקרית (וקבוצות דומות לה) תכניות שונות להתערבות בהתרחשויות, במגמה להרחיק סכנות ממדינת ישראל ועם ישראל. תכניות אלו תהינה מבוססות היטב על נתונים, על ניתוח מערכות ותהליכים, ועל רעיונות חדשים שיועלו וייבחנו באופן שיטתי.

"השיטה" - הפעילות המבצעית המתוכננת

"שלבים" - הישגי ביניים מבוקשים

1.  תכנון מפורט והבהרת מושגים.

בשלב זה יתוכננו מראש המשימות, ייקבע לוח הזמנים למיבצע, יחושבו עמסי העבודה והיקף הכוחות שיידרש, יקבעו אלטרנטיבות לקצב ולרמת ההישגים בהתחשב בתנאים מעשיים אפשריים. תוך כדי כך יובהרו מושגים שימושיים לצורך המיבצע כגון: קשרים סיבתיים מוחלטים ומסתברים, הסתברות מוחלטת והסתברות מותנית, יכולת עמידה, השפעות מצטברות, מידות של סכנה, גורמים ישירים ועקיפים, שרשרות גורמים, היזון חוזר של השפעות, נקודות תורפה, גורמים אובייקטיביים מנקודת ראות המיבצע, התערבות בתהליכים, ניתוח סטטי ודינמי ועוד, לפי מה שיעלה התכנון.

2.   ניתוח המערך הסטאטי.    

בשלב זה ייקבעו הקשרים הסיבתיים בין גורמים שונים המשפיעים על יכולת העמידה של ישראל לטובה או לרעה. עדיין לא תהיה התיחסות לאירועים, אלא ייקבע משקלו של כל גורם בהקשרים אלטרנטיביים ויוערך המשקל המצטבר של גורמים המצטרפים יחד, בהתחשב בתנאים הנקבעים על ידי גורמים אחרים. בתוך כך ייחשפו צירופי כוחות חשובים המגבירים את יכולת העמידה ("נקודות עצמה") צירופי גורמים חשובים המגבירים את הסכנה ("נקודות תורפה"), וכן צירופי השפעות המפריעים לניצול של כוחות גדולים ובכך מורידים מכושר העמידה ("צוארי בקבוק"), מכאן יתבררו הנושאים הדורשים טיפול בדחיפות, ואולי גם המקורות שאפשר לגייס לחילוץ מהסכנות.

3.  ניתוח דינאמי.     

הכנסת גורם הזמן לניתוח הסטאטי. חיזוי של אירועים סביב צירופים חשובים של גורמים. סצנריונים אלטרנטיביים לגבי הפעלת שרשרות של סיבות. ציון התפתחויות אפשריות בעלות הסתברות ניכרת. רצף של תחזיות מהאופטימי לפסימי. ציון מראש של סימנים שבהופעתם ילמדו על מגמות התפתחות. חיזוי של התנהגות המערכת השלטונית במצבים העשויים להתפתח. הגדרה מראש של מצבים משבריים המחייבים פעולה מוגדרת, ובתוכם ציון הזדמנויות אפשריות להתערבות של גורמים שמחוץ לשלטון.

4.  תכנון מערך התערבות סטאטי.

בהתחשב בניתוח הסטאטי ובניתוח הדינאמי, יתחיל תכנון של פעולה המכוונת להתערב לשם הגברת כוח העמידה ולשם הכרעה נאותה במצבי משבר. חלקו הראשון של התכנון מעריך באופן סטאטי את הכוחות שניתן לרכז, ועוסק בתכנון ראשוני של ארגונם והערכותם, בהתחשב בבעיות שעולות ועשויות לעלות מן המצב. בשלב זה לא מתכננים את הפעילויות עצמן, ותכנית המערך הסטאטי תעמוד לביקורת במהלך השלב הבא.

5.  תכנון תהליכי התערבות.

בשלב זה תעובד תכנית פעילויות אירגוניות ורעיוניות, פנימיות ופומביות, לימודיות ומשפיעות. קשה להפריד בתכנון המוקדם בין הסוגים השונים של פעילות, מפני שהן תלויות זו בזו; הצלחה ארגונית תלויה גם בהצלחה מיבצעית; חייב להיות היזון-חוזר בין פעילות חיצונית ובין לימוד ושיפור ההערכות לקראת פעולות נוספות.

ככל הנראה ייבנה שלב זה בדרך של הפעלת סצנריונים, שלפיהם כוחות שיופעלו בעתיד ישולבו בין הגורמים שזוהו בניתוח הכללי, ולאחר פעילות הכנה הכרחית יתחילו להתערב במהלך מאורעות הצפויים לפי סצנריון זה או אחר. לגבי כל תכנית התערבות במצבים חזויים תיערכנה תחזיות אלטרנטיביות באשר לתוצאות ההתערבות, ויהיה תכנון מוקדם של פעילות לפי כל אפשרות בעלת הסתברות ניכרת.

6.  סיכום.

בשלב האחרון יוסקו מסקנות מההתפתחויות החזויות בהתחשב גם בפעילויות המתוכננות ותוצאותיהן האפשריות. תהיה הערכה עד כמה פעילויות אלו ואחרות מוצדקות. תושג הערכה מבוססת של כל הגישה האומרת שיש לקבוצת פעילים סיכוי לתרום להרחקת הסכנות.

רק בשלב זה יהיה אפשר להחליט על מיבצעים נוספים, אשר במקרה הטוב יהיו תחילת הביצוע של התכנון המוקדם שמיבצע "דרך" אמור לספק.

"כוחות ומשימות"

הקבוצה העיקרית היא הכוח הנושא את המיבצע. בה מתקבלות ההחלטות להפעיל שלבים ומשימות. בה מסכמים ומעריכים כל שלב ומשימה לאחר ביצוע. ממנה עוקבים אחרי ביצוע המשימות ומוציאים הנחיות לשינויים בשיטות ועדיפויות. קבוצה זו צריכה לתאם את הכוחות האחרים, להגיב על תקלות והפתעות ולהחליט על ניצול של הצלחות ושל "קיצורי דרך" שיתגלו במהלך המיבצע. הקבוצה העיקרית גם תנהל את הקשרים והיחסים עם כוחות אחרים. ככל האפשר ישתתפו חברי הקבוצה בכל צוות משימה בתפקיד של מרכז, והם יהיו אחראים בפני הקבוצה בכללה.

צוותי משימה יאורגנו מקרב חברי הקבוצה העיקרית, אך יהיה נסיון לצרף גם אנשים נוספים המעונינים באותה משימה. אותם אנשים יפעלו בצוותים שונים, גם אותו צוות יוכל לפעול במשימות שונות, אך יתכן כי לגבי כל משימה יהיה לו מרכז אחר.

כל משימה של ממש תימסר ככל האפשר לצוות משימה, והקבוצה העיקרית רק תגדיר את המשימה ותבדוק את ביצועה. הגדרה של משימה (או משימות) יכולה גם היא להיות משימה בפני עצמה, ואז יהיה מקום להטילה על צוות מיוחד לכך.

משימות שונות יהיה ניתן להפעיל במקביל. בתוך אותה משימה יופעלו צוותים במקביל על חלקים שונים של המשימה, או אף בפעילויות זהות, כדי להשיג גיוון גירסות.

תיאור משימות הנראות בינתיים, שיתוקן בתכנון המפורט.

1. לשלב התכנון המפורט:

 לגבי כל אחד מהשלבים 2 עד 5

 (א)   הכנת רשימת פעילויות דרושות - צוותים שונים יכולים להכין רשימות במקביל.

 (ב)   סידור הפעילויות לפי התלות ביניהן - צוות אחד.

 (ג)    קיבוץ פעילויות למשימות - צוות אחד.

 (ד)   זיהוי ובירור מושגים מיוחדים הכרוכים בפעילויות  (אפשר במקביל ל-(ב) ו-(ג)) - צוות אחד.

 (ה)   הגדרה מחדש של כל משימה - צוותים במקביל.

 (ו)    ביקורת עקביות בתוך (ה) וביקורת (ד) לאור (ה) - צוות אחד.

 (ז)    אומדני זמן עבודה בכל משימה - צוותים במקביל, גם לגבי אותן משימות.

 (ח)   הערכת הכוחות שידרשו למשימה - צוות אחד.

 (ט)   תכנון לוח זמנים לשלב (אפשר במקביל ל-(ח)) - צוות אחד.

התכנון של כל שלב ושלב יכול להשתנות בהשפעת התכנון של השלב שלאחריו, אך הקבוצה העיקרית יכולה להחליט גם על הפעלת שלב עם סיום תכנונו מבלי לחכות לגמר התכנון של השלב הבא. גם נסיון ההפעלה יחזור וישפיע על התכנון.

במקביל למשימות שתוארו לעיל, ובהסתמך עליהן, יתחיל גיוס חברים נוספים מתאימים לקבוצה, וכן עוזרים אחרים למשימות השונות.

2. לשלב הניתוח הסטאטי:

 (א)   תוכן רשימה מקסימלית של גורמים המשפיעים על יכולת העמידה - צוותים במקביל.

 (ב)   יסודרו הגורמים לפי סדרי סיבתיות משוערים וייקבע מקסימום הקשרים העולים על הדעת - צוותים במקביל.

 (ג)   הרשימה תאורגן עם שיפוט על משקלם היחסי של גורמים שונים בכל צומת של השפעה - צוותים במקביל.

 (ד)   הרשימה תועבר לשיפוט מסודר על ידי מומחים שייבחרו לפי הצמתים הנדונים - צוותים במקביל.

 (ה)   תוכן רשימה מצומצמת, המתעלמת מגורמים או קשרים בלתי חשובים - צוותים במקביל.

 (ו)     זיהוי נקודות עצמה, נקודות תורפה וצוארי בקבוק [אפשר במקביל ל-(ה)] - צוותים במקביל.

 (ז)    זיהוי מוקדם של נושאים הדורשים טיפול - צוותים במקביל.

 (ח)   זיהוי משאבים שניתן לגייס [אפשר במקביל ל-(ז)] - צוותים במקביל.

3. לשלב הניתוח הדינאמי:

 (א)   תיערך רשימת אפשרויות לגבי התפתחויות של ענינים פעילים בחיי המדינה - צוותים במקביל.

 (ב)  תיערך רשימת אירועים חדשים אפשריים גם לגבי ענינים לא פעילים [אפשר במקביל ל-(א)] - צוותים במקביל.

 (ג)  תיקבע ההסתברות לכל צירוף של אירועים, בהתחשב בגורמים שזוהו במערך הסטאטי, ותוך שמירה על עקביות הגיונית - צוותים במקביל.

 (ד)    החומר יועבר לשיפוט מומחים, כל חלק לפי מומחיות המומחה - צוותים במקביל.

 (ה)   יבוקר ויתוקן המערך הסטאטי לפי ממצאי שלב זה, והסקת המסקנות לגבי הניתוח הדינאמי - צוות אחד.

 (ו)    יוכנו סצנריונים עיקריים שיכסו את האפשרויות החשובות - צוותים במקביל.

 (ז)    יזוהו מצבי משבר צפויים ותסוכם חשיבותו של כל משבר - צוותים במקביל.

 (ח)   יצוינו תופעות אפשריות בעתיד, העשויות להיחשב כסימפטומים להתפתחויות חשובות - צוותים במקביל.

 (ט)    זיהוי מוקדם של הזדמנויות להתערבות (אפשר במקביל ל-(ח)) - צוותים במקביל.

4. לשלב התכנון הסטאטי להתערבות:

 (א)   ירוכזו רשימות של נקודות תורפה, צוארי בקבוק, נושאים לטיפול, צרכי כוננות לקראת מצבי משבר חזויים, כוחות שניתן להפעיל - צוותים במקביל.

 (ב)   כל גירסה חשובה של המערך הסטאטי הקובע את כח העמידה, תוצג מחדש בהתחשב בפריסת כוחות מתקנים ומחזקים הבאים בחשבון - צוותים במקביל לגירסות שונות ופריסות שונות.

 (ג)    יוערכו ההישגים של כל פריסה לעומת המאמץ והסיכוי להצליח בביצועה - צוותים במקביל.

 (ד)   ייבחר מערך התערבות ריאליסטי העונה לאפשרויות הסבירות השונות - צוותים במקביל וסיכום בקבוצה העיקרית.

5. לשלב תכנון תהליכי התערבות:

 (א)   יוכנו סצנריונים משולבים לארגונו והפעלתו של מערך ההתערבות, לפי הסצנריונים העיקריים של הניתוח הדינאמי - צוותים במקביל.

 (ב)   יוערכו ההישגים הצפויים מכל מהלך התערבות מבחינת השפעה על המצב והצלחה ארגונית - צוותים במקביל בסיוע מומחים.

 (ג)    ייקבעו עקרונות פעולה המיועדים להבטיח מירווח של הצלחה בתנאים שונים העשויים להתפתח - צוותים במקביל.

 (ד)   ייבחן תכנון המערך הסטאטי לאור הבעיות של שלב זה - צוות יחיד.

 (ה)   תיקבע תכנית פעולה ארגונית ראשונית - צוות יחיד וסיכום בקבוצה העיקרית.

 (ו)    ייקבעו המיבצעים ההכרחיים לשם הצלחה ארגונית - צוותים במקביל.

 (ז)    תיקבע תכנית פעילויות לטווח מספר שנים עם לוח זמנים - צוות יחיד וסיכום זמנים עם הקבוצה.

6. שלב הסיכום:

בשלב זה יעריכו צוותים במקביל את סיכויי ההצלחה, את התועלות הצפויות באמת, את העלויות לציבור ולפעילים, ויביאו הצעות לסיכום.

הקבוצה תחליט סופית לאשר (או לא לאשר) את תכנית הפעילויות, ותקבל עליה אחריות לתוצאות החלטותיה.

"מינהלה" - התארגנות למיבצע

הקבוצה העיקרית תישא באחריות גם להצלחת הארגון של מבצע "דרך".        מחוץ לתכנון המיבצעי של המשימות, יהיה דרוש בשלב מוקדם גם תכנון הבטחת התנאים הטכניים (רק לצורך מיבצע זה, כי תכנון ארגוני לעתיד כלול במשימות המיבצע).

יוקם צוות מחברי הקבוצה לשם הכנה ארגונית. הארגון יצטרך להתאים עצמו לתכנון המיבצעי המפורט, אך יש להבטיח תנאים מוקדמים, כגון: מקומות פגישה, עזרה ברישום והדפסות, כיסוי הוצאות כספיות, תיאום פעולת מתנדבים וכדומה.

"קשר" - דיווח ותקשורת פנימית

הקבוצה העיקרית תתאם את כל הפעולות והיא תהיה מרכז לדיווחים ולתקשורת בין צוותי המשימות. התוצרת של המיבצע תהיה במידה רבה בכתב.

המרכז של כל משימה יהיה אחראי בין השאר לתקשורת ולתיאום בתוך צוות המשימה, וכן להבטחת דיווח מטעם הצוות. היו"ר של כל פגישה של הקבוצה העיקרית יבטיח דיווח על עבודת הקבוצה באותה ישיבה.

 

תאריך ההצעה:      י' סיון תשל"ה     19.5.1975 

 

בשולי   התכנית   המוצעת

-------------------------------------

תכנית מבצע כזו אינה יכולה לרדת לקבוצה בתור פקודה. היא חייבת להתקבל על דעת החברים, שיסכימו לבצע אותה.

מוצע, כי בראש ובראשונה יהיה לימוד המכוון להבנה של כל חלקי התכנית, ולאחר הבנת כל התכנית יתקיים דיון על קבלתה.

יש לזכור, כי התכנית עצמה כוללת שלב ראשון של "תכנון מפורט", וכדאי להשאיר לשלב זה את הביקורת של פרטי המשימות.

ככל הנראה, הבעיה העיקרית המתעוררת היא, אם רוצים לגשת לנושא הנדון בגישה מיבצעית. מי ששולל את הגישה המיבצעית צריך להסביר מה היא הגישה שהוא תומך בה.

מי שתומך בגישה המיבצעית צריך לקבל את התכנית, או להציע בה תיקונים, או להציע תכנית מבצע אחרת.

בכל מקרה, הדיון בהצעת התכנית יכול להיות פורה ומאלף.

 

        א.    ש.

 לפרקים במנהיגות אמתית

לדף הבית של אשר