ע ל  מ צ י א ת   ה מ ש ו ת ף   

(ראשי פרקים לפתיחת בירור)    

=========================

מה משותף ומה נבדל

מודעות טובה לשונה ולנבדל

"דעות" (Opinions)

התעלמות מן השונה אינה תורמת

סיווג: "הכרות"(Cognitions)  

המשותף האמתי מוגדר טוב יותר

         "עמדות" (Attitudes)

פגם קשה במשותף שאינו אמתי

נקודות ב"הכרות"

מה שנראה שונה לא חייב להישאר כך

מידע שונה או דומה

 

הערכות שונות או דומות של סבירות

מדוע יש מן המשותף

שיטות הסקת מסקנות

תשובות אפשריות שונות

נקודות ב"עמדות"

שיתוף במקור עליון

 מתן ערך חיובי או שלילי למצבים

שיתוף בטבע האדם

משקל ערכי וסדרי עדיפות

שיתוף במסורת הלאומית

השפעת מסקנות של "הכרה"

שיתוף בתרבות הבינלאומית

שייך לעניין: "מושגים"  ((Concepts

רוח התקופה

 

פתיחות לתקשורת ההמונית

מה היא מציאת המשותף

שיתוף באינטרסים בסיסיים

נבדל ומשותף קיימים בתערובת

קונפורמיות יחסית וצורך באישור

בחברה מסורתית הנושא שולי

השאלה עשויה לעלות במהלך הבירור

בחברה מודרנית מקבל מרכזיות

שוני יכול להתבטא בבחירת התשובה

אדם חושב עורך השוואות ומחפש

אין צורך עקרוני בהסכמה על המדוע

 על רקע של פולמוס ושל ניכור

"מה משותף" ולא "מדוע משותף"

גם התמונות על המשותף אינן משותפות

 

קריטריון להצלחה - מסקנות מוסכמות

באיזה תחומים כדאי לחפש

 

אפשר למצוא בקלות הרבה משותף טפל

מה משקלו של המשותף

יש לעסוק במה שאינו מובן מאליו

תשובה טובה לכך לאחר הצלחה בבירור

נושאים "המאחדים אותנו" כנגד אחרים

יתכן ומשקלו גדול ממה שנראה מראש

בירורם בהדמיית ייצוג האחרים

עצם הבירור עשוי ליצור שינוי במצב

נושאים שעוררו מחלוקת בתוכנו

 

נקודת מוצא פורה לבירור המשותף

חשיבות מציאת המשותף

 

מציאותיות - לדעת מה קיים

חקירה אל היסודות

בסיס לשלום ואף לשיתוף פעולה

יסודות, גילויים, מה שביניהם

ניתוח, חשבון נפש וביקורת עצמיים

קיום רמות שונות של הכללה

צמיחה ויצירה

כל אחד מזהה הכללותיו ויסודותיו

הכל לעומת הפסדים וסיכונים

האפשר להסכים על שיתוף מן היסוד

 

גורמי פיצול ביסודות המודעים

מדוע יש קשיים במציאת המשותף

תפקידי חקירה משותפת עד היסודות

סביכות ועמימות בטבע הדברים

גילוי שיתוף שמתחת לשטח

הבדלים בדרכי חשיבה וביטוי

סילוק הבדלים מדומים

מעורבות של רגשות ואינטרסים

זיהוי שיטתי של השונה

נסיונות שכנוע והתגוננויות

הגברת מודעות עצמית

 

הגברת ההבנה ההדדית

תנאים מאפשרים ומקלים

מציאת המשותף גם אם לא ביסוד

יכולת להתרכז ומשמעת חשיבה

 

כושר הקשבה בכבוד

איך ניגשים לבירור

בלימת ביקורת על הזולת

העלאת נושאים שהמשתתפים נחלקו בהם

הסרת ההתגוננות

למשל: מה סמכות התורה עבורנו

סובלנות לגבי סגנון

פתרון לסכסוך עם הערבים

גמישות מתודולוגית

היש לשאוף לקיבוץ גלויות

הנחיה אחראית

בעל דעה מוותר על המאמץ לשכנע

 

הוא מציג נימוקים כתשובה לשאלות

בניית הבנות

האחרים מוותרים על חיוויי ביקורת

הסכמת אמת על מהות הניגודים

מי שמסכים עם טיעון מודיע זאת

לימוד נקודת הראות של הזולת

טיעון שלא משכנע מעורר שאלות

הבנה עד למידה הדרושה

הצורך בהנחייה יעילה

כבוד והתעניינות אמת

אומדנת פוריות צפויה למסלולים

 

 

 


לדף הבית של אשר שלאין