? הז המ תוירוה דח
.תונכסמ םירציימ ךיא

 

?תלוכמ וא הנידמה יפסכ לוהינ
.ינקת ,תונובשח לוהינב רצואה תא םג בייחל ךירצףסונ לוקישל - תוקרי לע מ"עמ
.תופולחהו תוכלשהה קודבל שי ,שדח סמ תלטה ינפל

? תפכיא ימל - רעונ לוצינ
ריינה לע - רעונ תדובע םירידסמה םיקוח םימייק


םייח םידלש
? המל ,תויחל םיכישממ ךרוצ םהב ןיאש םינונגנמ

 

? וילע היהי המ ןוכסחהו
.דיימו תיתלשממ תוברעתה השורד ,םלענ ןוכסיחה


הסנכה סמ םיבוג אל ךיא
תוסנכה יוסימ דגנ םילעופ

 

.תומכחתה וא תואקנב
'הקיטסיטטס רצייל רומא וניא לארשי קנב'

 

.תויטרפ תורטשמ
.התוליעי תא קדוב ימו הרטשמה תקסוע המב

,ושנועו אטחה
.ליעי שנועה םאה ,רכש תנלהל קוחה עצובמ ךיא

הנידמה תא םירכומ
.המל ,הנידמה י'ע םירדת תריכמ

. ןיינע ילעבל לומגת
.תוינמה ילעב תא םיקשוע תוירוביצה תורבחב םיטלושה םאה

.הינח ישרגמ וא . םישיבכ
.עוסנל תורשפא ןיא .הינחה אשונב תורקפהל ןורתפ אוצמל שי

? הסנכה סמ רוקמב םייוכינ
.סמל עיגמ תמאבש המ ,ךכ םיבוג םאה

.הסנכה סמל ח'ווד תבוח
.םהל שיש המ םילצנמ אל ,לבא רוביצהמ םינותנ דוע שורדל םיצור

? ימל םירז םידבוע
.םייקוח אלה םידבועה תא םיריכמ ,תונוטלשל טרפ ,םלוכ

 

ןוטלשה תטרפה
.לשמל תוינומ .הקזח ילעבל ןוטלשה תא תשטונ הלשממה

הכופה היטרקומד
ליטיש אוה ןונגנמה אלו ,ןוטלשה השעי המ עובקל םיכירצ םיחרזאה
.םיחרזאה לע תובוח

? תוטילקרפבו הרטשמב היצקטורפ
אצומש המב תוקסועש וא ,קוחה תופכוא תוטילקרפהו הרטשמה םאה
.ןהיניעב ןח

לקש המ םיבוג
.סמ תלטהב ,ירקיע ,לוקיש תויהל הכירצ אל הייבגה תולק

הרזח