אשר  שלאין                                                                                              ניסן תשל"ה

                                                                                                                 מרס 1975

ה צ ע ת    ד ר כ י    ע ב ו ד ה

ל ק ב ו צ ת    מ ש י מ ה    א ז ר ח י ת

===========================

מבוא

קבוצת משימה היא, לעניננו, קבוצה הנפגשת על מנת לעבוד ברצינות לקידום ענין היקר לחבריה. הדגש הוא על השקעת עבודה שיטתית למען מטרה ציבורית. חלק, לפחות, מן הכשלונות של קבוצות כאלו בעבר נבע משיטות עבודה בלתי יעילות, שלא תאמו את רצינות המטרות. מתברר, כי אי אפשר לנהל בירור רציני בחבורה דמוקרטית ללא נהלים מתאימים, שיאפשרו לקבוצה לפעול ללא תלות בקסם של דמות מנהיג יחידה, ומבלי לגלוש לטיפוח בילוי הזמן הנעים על חשבון הפעולה המכוונת. רבים וטובים בתוכנו נושאים זכרונות של אכזבה מקבוצות של בעלי כוונות מעולות, שהתמסמסו והתפוררו תוך מלל רב וויכוחים סובבים במעגל ההופכים להתנגשויות אישיות.

לכן, אין מנוס מלעסוק בעצם הנושא של נוהל עבודת צוות, שישמור על הקבוצה ככל האפשר מפני סטיה מענינה, יבטיח תפוקה סבירה לעבודתה, ויחד עם זה לא יפגע בביטוי ויזמה אישיים של החברים.

יושב ראש פגישה

יש להשתדל, כי חברים רבים ככל האפשר ימלאו במשך הזמן תפקיד של יו"ר. דבר זה יבטיח מעורבות ואחריות כללית, ערנות לבעיה של שמירת קידום המשימה ונכונות לסייע לחבר הממלא את התפקיד בתורו.

אין לסיים פגישה מבלי לקבוע את יו"ר הפגישה הבאה. יו"ר חייב להתכונן לפגישה לפי העבודה שתוכננה עבורה. עליו ללמוד את החומר שהוכן לקראת הפגישה. כמו-כן עליו לבוא בדברים עם בעלי תפקידים שנקבעו לאותה פגישה, כדי שיוכל לתכנן את הפגישה כראוי.

על היו"ר לנהל את הפגישה בהתאם למשימה שלקחה עליה הקבוצה לאותה פגישה. הוא האחראי לקידום העבודה, הוא מקבל סמכויות מלאות בניהול הישיבה, והוא עומד לביקורת על דרך הניהול בסיום הפגישה.

במשך הזמן יילמדו לקחים, יצטבר נסיון, וטיב ניהול הפגישות ישתפר.

סדר דיון

בתחילת כל פגישה יזכיר היו"ר את המשימה, יסכם בקצרה מה נעשה ומה הוכן עד כה, ויודיע על סדרי העבודה בפגישה. חברים יכולים להציע שינויים או שיפורים בסדר. הצעות כאלו יופנו ליו"ר ולא לכלל הקבוצה. היו"ר רשאי לאפשר או לא לאפשר דיון בנושאי סדר העבודה, והוא חייב לקבל את ההחלטה בעצמו. יו"ר לא יוכל להטיל את האחריות לטעות בניהול, על המשאלה של החברים.

גם במהלך הפגישה יופנו הצעות לסדר הדיון אל היו"ר בלבד, ושוב: קיום דיון והחלטה בעניני סדר, יהיו בסמכות ועל אחריות היו"ר.

כל פעילות במהלך העבודה תיעשה ברשות היו"ר בלבד. לא תמיד דרושה נטילת רשות מפורשת (אלא אם היו"ר דורש כך) אך היו"ר רשאי להתערב ולהעביר את רשות הדיבור מחבר לחבר לפי שיקולו, למען קידום המשימה. מותר ליו"ר לוודא כי הדיבורים הם לענין הנדון באותה שעה. עליו לאפשר חופש דיבור בנושא הנדון, אך לא חופש לסטות מן הענין. מותר לו גם לבקש ממתדיין כי ידחה צד מסוים שהעלה, כדי לסיים את הדיון בצד אחר.

מתפקיד היו"ר להיות ער למשאלות חברים להשתתף בדיון, בין כאשר ביקשו ממנו במפורש, ובין אם מישהו הופסק בתחילת דבריו או באמצעם - אפילו לא ביקש במפורש להתערב. על היו"ר לדאוג כי תינתן הזדמנות לביטוי למי שיגלה רצון לכך. זאת ועוד: על היו"ר לעודד השתתפותם של חברים שאינם מבקשים זאת, וזאת על ידי הפניית שאלות מפורשות אליהם בזמנים שייראו לו, ובמיוחד לפני שמגיעים לסיכום בעניין כלשהו.

סדר מתן רשות דיבור הוא לפי שיקול היו"ר על תועלת העבודה. מותר לו לאפשר דו-שיח ואף להגן עליו - אם הוא מאמין שהדבר יועיל.

לגבי כל פגישה יוחלט מראש על שעת תחילתה וסיומה, כדי למנוע איחורים מזה, ו"נשירות" מן הפגישה - מזה. תובא בחשבון גם הפסקה קצרה באמצעה. מספר דקות (למשל: 15) בסיום כל פגישה (כל עוד יהיה בכך צורך) יוקדשו להפקת לקחים לגבי סדרי עבודת הקבוצה, לרבות ביקורת על דרך ניהול העבודה על ידי היו"ר. במסגרת זמן זה יש לסכם את סדרי הפגישה הבאה.

דיוני הקבוצה אינם מיועדים לחילופי דברים חפשיים וספונטניים, כמקובל בין חברים סתם. אמנם, תקשורת לא-פורמלית כזו חשובה וחיונית גם לגיבוש הקבוצה וגם להעלאת יוזמות ורעיונות לפעולה, אך זמנה של תקשורת כזו הוא לא בשעת דיון-עבודה. זמנה בשעת ההתכנסות לפני הדיון (ויש מקום לקבוע מירווח בין שעת ההתכנסות המחייבת ובין תחילת העבודה), בשעת הפיזור, ואף בשעת הפסקה שתוגבל מראש. זמנים מתאימים עוד יותר הם בפגישות של חברים בהזדמנויות נוספות (וראוי ליזום כאלו), תוך פעילות של צוותים קטנים (האחראים לפקח על עצמם) או בשעת נסיעות, בילוי משותף וכו'.

תביעת הבהירות

אין לזלזל בתפקידן של התרשמות כללית, תחושה, אינטואיציה, דעה קדומה, הרגלי חשיבה, סברה - כל אלה גורמים חיוניים בתיפקוד אנושי תקין, שאינם ניתנים לביטול. עם זאת, קיימים מצבים - וביניהם פעילות של קבוצה הנדונה כאן - שבהם אסור לנו לסמוך ללא עוררים על שיקולים מעורפלים. בתוך מערכת העמדות והאמונות הסמויות שלנו חלו במשך הזמן עיוותים, שאמנם סייעו לנו כיחידים להסתגל לפגעים הציבוריים, אך גם שיתקו את יכולתנו לעמוד בפני אמיתות קשות, להכיר את המצב לאמיתו, לגלות אפשרויות ולהעריך נכונה סיכויים. לכן דרושות לנו תחבולות של היחלצות ממלכודת זו, ועיקרן: התביעה לבהירות מירבית, ואי-התחמקות משאלות קשות.

מובן שאין לדרוש מכל אחד ש"יוכיח" כל דבר שהוא טוען, אך יש מקום, וגם הכרח, לתבוע הבהרות, שילמדו את השומעים על אילו הנחות מבוססת כל דעה. אם ההנחות מוסכמות על כל הנוכחים, ולא מורגש צורך לבדוק אותן - אפשר בינתיים לחדול מן החקירה לעומק. אחרת - חשוב לחפש דרך איך ניתן לבדוק את ההנחות.

כשם שחובה על כל בעל דעה לשתף פעולה בחקירת היסודות - וכלל אין בושה בהודאה שדעתו אינה מבוססת - כן חובה על בעלי דעה נגדית שלא להביע התנגדותם בפסקנות, אלא להקשיב לטענה שכנגד ברצינות, להשתתף בגילוי נקודות תורפה, לעזור בחקירה - ואחר-כך להעמיד את דעתם הנגדית לחקירה דומה.

היו"ר עצמו יכול למלא מעין תפקיד של שופט המדריך חבר מושבעים, ודואג שהם יקבלו במשך הזמן את כל החומר הדרוש.

יש לעודד במיוחד העלאת שאלות, וניהול עיקר הדיון בדרך של שאלות ותשובות, כאשר מציינים בבירור את השאלות שלא נמצאה להן תשובה מספקת, ומעריכים את האפשרויות ואת המאמצים הדרושים למציאת התשובה.

הטלת ספק בטענה תיעשה בדרך כלל על ידי העלאת שאלה; אולם אפשר להעלות התנגדות לדעה גם על ידי הצגת דעה אלטרנטיבית, שיהיה אפשר לבדקה כשלעצמה, שוב - לאור הדעה הנגדית. 

משימתיות

תביעת הבהירות עשויה לסייע בהבטחת ההכוונה של העבודה אל המטרות הממשיות של הקבוצה. בין המשימות הראשונות של הקבוצה יש לכלול את הבהרת המטרה של פעילותה. כאן לא די בסתם ניסוח מוסכם, שכל אחד יכול להבין אותו כרצונו, אלא חשוב לקיים בירור מעמיק, שיגלה אם אכן יש לקבוצה שיתוף אמיתי במטרה. מובן שאין צורך שיהיה שיתוף בכל המטרות, או גם במטרה הסופית, בין כל החברים; די שתתברר נכונות לפעולה משותפת למען מטרה החשובה לחברים. אין לקבל את הרעיון, שהחברים יפעלו בקבוצה ללא כל שיתוף של מטרות - כאשר כל אחד פועל למען מטרותיו בלבד ללא זיקה ליעד משותף.

מובן, כי בשעת הבהרת המטרה יש מקום גם לבירור כללי של האפשרויות, כדי לקבוע אם בכלל המטרה היא ריאלית - היות ויש להימנע בכל מחיר מקביעת מטרה שידוע מראש שלא תהיה ניתנת להשגה. אולם גם בירור כזה חייב להיעשות לפי דרישות הבהירות, ובנוהל יעיל.

לאחר הסכמה על המטרה (או המטרות) המשותפת, יש לקשור כל משימה אל המטרה של הקבוצה, ואף זאת בבהירות. קשר למטרה לא חייב להיות ישיר; להיפך: מטרה חשובה מחייבת לעיתים דרך ארוכה וסבוכה; אולם אפשר, על ידי שאלות מתאימות, להבטיח שהקשר יהיה ברור; ושוב: אין צורך שההישג יהיה מובטח - די שהחברים ישוכנעו שכדאי להשקיע מאמץ לפי סיכויי ההצלחה ולפי הברירות שבידי הקבוצה.

יש מקום לקבוע יעדי ביינים, ולנסות להציג תכנית כללית המקשרת את הקבוצה במצבה העכשוי אל המציאות הרצויה לפי המטרה.

תמיד קיים פיתוי לגלוש לפעילות חשובה או נעימה, הקוסמת לכל החברים או לרובם- אך לא ברור הקשר שלה למטרה שנקבעה. במקרה זה, אם לא מחליטים על החלפת המטרה או על תוספת של מטרה אחרת - חייבת הקבוצה להתנזר מפעילות זו. בירור כזה יש לערוך בבהירות הדרושה. נזכור, כי ויתור על הפעילות עשוי להתקבל במרירות מסוימת אצל מי שמחשיב אותה - ולכן יש להקפיד על נוהל הנותן אפשרות ביטוי לכל דעה, ושומר מפני עירפול וטשטוש.

הכנת נושא

כאשר הקבוצה נמצאת בדיון, הרי עיקר משאביה הם בתחום של כושר ניתוח, ביקורת, העלאת רעיונות, כללים לבחינה, ידע אישי בנושא זה או אחר, נכונות לפעולה. לגבי ענינים חשובים לציבור, עשויים משאבים כאלה להיות בלתי מספיקים, ואם העבודה תהיה בבהירות - יתברר הדבר במהרה. במקרה זה (שהוא טיפוסי, כאמור) יהיה מקום להכין עבודה מחוץ למסגרת הזמן של הפגישה. על חברי הקבוצה יהיה מוטל להכין נושאים לעבודה.

קשה לקבוע סכימה כללית לכל הנושאים. עם זאת, ניתן להציע מספר עקרונות, שיובאו בחשבון, וגם יסטו מהם אם הדבר יימצא מועיל למשימות.

החבר (או הצוות) המכין נושא ישתדל להציג תיזות לדיון - רצוי עוד לפני הדיון. מותר לו גם להציג תיזות מנוגדות, לבחירה. הצגת תיזות עוזרת לרכז את הדיון.

טוב להכין חומר בכתב. יש לשאוף לכך כי החומר יגיע לחברים זמן מספיק לפני הפגישה, כך שיוכלו להתכונן. תפקידם של המכינים יתרכז בתשובות לשאלות שיעלו ובהשלמות שיידרשו במהלך הדיון. כאמור, רצוי שהיו"ר המיועד לפגישה יתכונן גם בעזרת המכינים.

סיום

הצעה זו הוכנה גם היא כנושא לדיון בקבוצה, ומוצע כי ישתדלו לדון בה בשיטה המתוארת בתוכה.  כך כדאי לעשות גם כדי להעמיד לבדיקה מעשית את יעילות ההצעה הנדונה.

 לפרקים במנהיגות אמתית

לדף הבית של אשר