FOCUSING - חישת תכנים דרך הדימוי הגופני

בעקבות שיטתו של Eugene Gendlin

זוהי טכניקה של היפגשות עם רגשות ועם נתונים נפשיים אחרים, על ידי הקשבה לגופנו וזיהוי תמונות, תנועות וישויות, המופיעות כאילו בתוך גופנו או בסביבתו, ומשקפות תכנים משמעותיים. 

החוויה יכולה להיות לעתים קשה ומכאיבה ולעתים משעשעת, יש הנפגשים בדברים דוחים ומרגיזים ויש (לפעמים אותם אנשים) שפוגשים במראות רבי-יופי - לרוב, כל אלה הם מפגשים של פעם ראשונה עם צדדים עלומים של עצמנו. מפגש כזה כולל לא-פעם דיאלוג עם חוויה או עם דמות.

עבודה זו דורשת בדרך כלל עזרה של אדם אחר המנוסה בטכניקה זו, שינחה את ההקשבה ויבליט את פירותיה בדרך מושכלת, בעוד המקשיב עצמו משוחרר בשעת התהליך - מחשיבה, מבחירת מסלול ומהערכת מצב - ושחרור זה הוא תנאי להקשבה מועילה. יש עידוד של החווה לקבל כל חלק של נפשו באמפתיה וחסד, כצעד לקראת שחרור חסימות ועידוד הצמיחה הנפשית והרוחנית.

אף שהמקשיב זוכר כל מה שחווה ויכול לחשוב על כך לאחר התהליך, לא תמיד הוא יבין את מלוא המשמעות של כל תמונה וחוויה; אך גם אם הדבר לא הובן בשכל - מתרחשת היפתחות של אדם לעצמו - עם כל הברכה שיש בכך.

חזרה